ตกลง
นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ.
17 เม.ย. 2562
245
0
นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ.
นางสาวสุรุ่งลักษณ์
นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ.

วันที่ 17 เมษายน 2562

         นางสาวสุรุ่งลักษณ์  เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2562 รอบที่ 1 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. พร้อมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันประชุม ดังนี้

         1. พบ นายสนั่น  พงษ์อักษร และนายวีระศักดิ์  ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหารือเรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการ, สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดกาฬสินธุ์, การป้องกันแก้ไขปัญหาเมาแล้วขับ และการลดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย

         2. ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีสุนัขและแมวจำนวน 177,343 ตัว มีผู้เสียชีวิตในปี 2561 จำนวน 1 ราย และในปี 2562 มีการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 13 ตัวอย่าง จากการส่งตรวจ 104 ตัวอย่าง (12.5%) , ดำเนินการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว จำนวน 2,116 ตัว , ติดตามผู้สัมผัสโรคมาฉีดวัคซีนได้ 1,112 คน (100%)

ข้อเสนอแนะ

- ขอให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าฯให้ทั่วถึง (เคาะประตูบ้านทุกหลัง)

- ขอให้ดำเนินการเก็บข้อมูลสุนัข-แมวจรจัดให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการลดจำนวนประชากรและควบคุมโรคฯต่อไป

- ให้มีการบริการข้าราชการกรมปศุสัตว์ในจังหวัดใกล้เคียง ที่ไม่มีความเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้า มาช่วยเหลือจังหวัดกาฬสินธุ์

- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในจังหวัดที่มีปัญหา

         3. ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 จำนวน 1 ราย ซึ่งจากการรับฟังรายงานพบว่า หน่วยงานในระดับอำเภอมีการดำเนินงานเป็นอย่างดี

 •ข้อเสนอแนะ

- ขอให้มีการรณรงค์ให้เจ้าของสุนัขนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน และเร่งสำรวจประชากรสุนัข-แมวจรจัด

- ประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนมีความตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้ภาษาง่ายๆ เช่น คาถา 5 .” ได้แก่ 1.อย่าแหย่ 2.อย่าเหยียบ 3.อย่าแยก 4.อย่าหยิบ และ5.อย่ายุ่ง เป็นต้น

- ขอให้เพิ่มการบูรณาการในการทำหมันสุนัข-แมว กันให้มากขึ้น