ตกลง
“ตรวจราชการแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสมุทรปราการ”
17 เม.ย. 2562
121
0
“ตรวจราชการแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสมุทรปราการ”
“ตรวจราชการแบบบูรณาการ
“ตรวจราชการแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสมุทรปราการ”

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสมุทรปราการ

 

 17 เมษายน 2562 ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

 

 เวลา 08.45 . เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายชาติชาย อุทัยพันธ์)  เพื่อหารือข้อราชการ

 

 เวลา 09.15 . ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ผตร.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ผตร.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี พ...เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม โดยติดตามงานใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มเข้าพื้นที่เกษตรกรรมของคนในชุมชนบางกระสอบ อำเภอพระประแดง

 

ข้อเสนอแนะของ ผตร.วราภรณ์ฯ และคณะ ผตร.

 

- ขอให้สำนักงานปศุสัตว์ อปท. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการการทำงานร่วมกัน เร่งรวบรวมข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวให้เป็นปัจจุบันและตรงกัน เพื่อสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ขอให้ ปศุสัตว์จังหวัด ทำ Infographic อธิบายให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการรณรงค์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากยังมีประชาชนจำนวนมาก ไม่เข้าใจการดำเนินงานของโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (เช่น กลุ่มคนรักสุนัขและแมว)

- ขอให้ทางจังหวัดทำความร่วมมือกับบริษัทก่อสร้างอย่างเข้มแข็ง ควรมีอาสาสมัครปศุสัตว์ในแคมป์คนงาน เนื่องจากมีสุนัขจรจัดในแคมป์ก่อสร้างเป็นจำนวนมาก

-ขอให้ทางจังหวัดหารือแนวทางการจัดทำสถานที่พักพิงสุนัขและแมวจรจัดในวัด (ที่มีการเลี้ยงอยู่แล้ว) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ดูแลสุนัขและแมวอย่างถูกสุขอนามัย

- ขอให้หน่วยงานในจังหวัดบูรณาการการทำงานอย่างต่อเนื่อง และเข้มข้น เพื่อให้โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ บรรลุตามเป้าหมาย ภายในปี 2563

- ขอให้ทางจังหวัดตั้งคณะทำงานการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มเข้าพื้นที่เกษตรกรรมของคนในชุมชนบางกระสอบ เพื่อบริหารจัดการในภาพรวมอย่างเป็นระบบ โดยมีภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ด้วย