ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยกระบวนการ Government Innovation Lab ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 เม.ย. 2562
255
0
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยกระบวนการ Government Innovation Lab ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่18เมษายน2562นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรง
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยกระบวนการ Government Innovation Lab ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยกระบวนการ Government Innovation Lab ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) และผู้ตรวจราชการกระทรวง ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดังนี้

   - เวลา 09.30 น.ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจติดตามและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมใต้สุดสยาม ชั้น 3 ด่านศุลกากรเบตง ในเรื่อง

          - การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

          - การแก้ไขปัญหาการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ บริเวณด่านพรมแดนเบตง ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

   - เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรปลูกส้มโชกุน GAP   สวนช้างโชกุน” บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา