ตกลง
วันที่ 19 เมษายน 2562 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
19 เม.ย. 2562
311
0
วันที่ 19 เมษายน 2562 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่19เมษายน2562นายอภัยสุทธิสังข์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 19 เมษายน 2562 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 19 เมษายน 2562 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมอาชีพและแก้ปัญหาของเกษตรกรของจังหวัดชายแดนใต้  รายสินค้าเกษตรรายสำคัญ ได้แก่ กาแฟ กล้วยหิน  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา โดยสาระสำคัญ ดังนี้

             -สินค้ากาแฟ ส่งเสริมเพื่อแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ และผลผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด (มีตลาดรับซื้อ)

               แนวทางส่งเสริม

             1) เร่งคำนวณปริมาณความต้องการของตลาดเพื่อขยายพื้นที่ปลูกใหม่ และประมาณการของบประมาณดำเนินการ

             2) เร่งกำหนดสเปก เพื่อเข้าสู่รูปแบบกาแฟอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นไปสู่การขึ้นทะเบียนเป็น GI และประสานกับผู้ประกอบการสร้าง Story/สร้างแบรนด์

             3) ขึ้นทะเบียนฟาร์มแปลงกาแฟเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

             -สินค้ากล้วยหิน ปัจจุบันมีการแก้ไขปัญหาและควบคุมโรคเหี่ยวกล้วยหิน ให้บูรณาการร่วมกันระหว่าง กสก.,กวก.,พด.

              แนวทางส่งเสริม

              1) แก้ไขปัญหาเรื่องโรคเหี่ยวกล้วยหินโดยบูรณาการกับ มอ.

              2) นำร่องทดลองใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลัส ซับทิลิสแก้ไขโรคว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด

              3) ส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่ เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดยะลามีผลผลิตไม่เพียงพอ ต้องนำเข้าจากนอกพื้นที่