ตกลง
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธกส. ลงพื้นที่เยี่ยม เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยโคเนื้อ (โคขุน)
22 เม.ย. 2562
229
0
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธกส. ลงพื้นที่เยี่ยม เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยโคเนื้อ (โคขุน)
วันจันทร์ที่22เมษายน2562นายคมสันจำรูญพงษ์
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธกส. ลงพื้นที่เยี่ยม เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยโคเนื้อ (โคขุน)

          วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    นำคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธกส. ลงพื้นที่เยี่ยม เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยโคเนื้อ (โคขุน)  และแหล่งผลิตพืชอาหารสัตว์ ณ อำเภอเชียงคาน จ.เลย เพื่อส่งเสริมและสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มเกษตรกร