ตกลง
วันที่ 4 เมษายน 2562 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อขับเคลื่อนงาน และติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า
4 เม.ย. 2562
178
0
วันที่ 4 เมษายน 2562 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อขับเคลื่อนงาน และติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า
วันที่4เมษายน2562นายคมสันจำรูญพงษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 4 เมษายน 2562 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อขับเคลื่อนงาน และติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า

                วันที่  4 เมษายน 2562 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อขับเคลื่อนงาน และติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า

                เวลา 10.00 น. เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการ และถสานการณ์หมอกควันและไฟป่า ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่แบบบูรณาการกับส่วนราชการในจังหวัด ท้องถิ่น ป้องกันสาธรณภัย และจังหวัด ในประเด็นหลัก 4 ประเด็น

1) การป้องกันและติดตามสถาณการณ์หมอกควันและไฟป่า

2) เรื่องของสิ่งแวดล้อม ในการลดการใช้ถุงพลาสติก และขยะมูลฝอย

3) ความปลอดภัยของอาหาร

4) การผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

                ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี "นาข้าวมะลิดำ" ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.สระไคร จ.หนองคาย

เวลา 15.30 น. ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ SF  ณ บ้านไร่ตารงค์ ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

เวลา 17.00 น. ลงพื้นที่แปลงข้าวโพดเลี้วงสัตว์ ณ บ้านนาน้อย จังหวัดหนองคาย