ตกลง
วันที่ 4 เมษายน 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 , 6 (นางอุมาพร พิมลบุตร) ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
4 เม.ย. 2562
92
0
วันที่ 4 เมษายน 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 , 6 (นางอุมาพร พิมลบุตร) ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่4เมษายน2562ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 4 เมษายน 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 , 6 (นางอุมาพร พิมลบุตร) ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

 

               วันที่ 4 เมษายน 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 , 6 (นางอุมาพร พิมลบุตร) ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ณ จังหวัดสตูล

 

              เวลา 09.00 น. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทัรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือข้อราชการเกี่ยวกับงานด้านการขับเคลื่อนงานบูรณาการในพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์เทือกเขาบรรทัด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

 

                ต่อจากนั้นเวลา 10.00 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์เทือกเขาบรรทัดในพื้นที่อำเภอละงู และปัญหาคุณภาพน้ำประปาที่ไม่ได้มาตรฐานและการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 ตำบลวังสายทอง อำเภอละงู

 

                และเวลา 13.30 น. ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์เทือกเขาบรรทัดในพื้นที่อำเภอละงู และปัญหาน้ำประปาที่ไม่ได้มาตรฐานช่วงฤดูแล้ง อำเภอละงู ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอละงู เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา ที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์พื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูล และปัญหาคุณภาพน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน และการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่อำเภอละงู จังหวัดสตูล