ตกลง
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5,6 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตรัง
14 พ.ค. 2562
117
0
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5,6 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตรัง
วันอังคารที่14พฤษภาคม2562นางอุมาพรพิมลบุตร
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5,6 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตรัง

          วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5,6 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตรัง เวลา 15.00 น. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง (นายบุญเจือ สมทิพย์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรค ณ ห้องประชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว ในการนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายการการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยขอให้สหกรณ์จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับ กยท. สหกรณ์จังหวัด และ ธกส. จัดทำแผนเพิ่มขนาดธุรกิจสหกรณ์ เพื่อพัฒนาเป็น Mega Farm Enterprise โดยใช้การตลาดนำการผลิต