ตกลง
วันอังคารที่ 14 พ.ค. 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ในจังหวัดลำปาง
14 พ.ค. 2562
192
0
วันอังคารที่ 14 พ.ค. 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ในจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่14พ.ค.2562นายสุดสาครภัทรกุลนิษฐ์
วันอังคารที่ 14 พ.ค. 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ในจังหวัดลำปาง

          วันอังคารที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 09.30 น. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมี เกษตรจังหวัดลำปาง, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง, สหกรณ์จังหวัดลำปาง, นายอำเภอวังเหนือ, เกษตรอำเภอวังเหนือ, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร จำนวน 150 คน เข้าร่วมงาน

          จังหวัดลำปางมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 18,654 ไร่ เกษตรกร 4,267 ราย โดยอำเภอวังเหนือ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3,749 ไร่ เกษตร 872 ราย และมีการสาธิตการเก็บข้าวโพดด้วยเครื่องจักรกลทางการเกษตร พร้อมกันนี้ได้ชมการแข่งขันเก็บข้าวโพด โดยทีมที่ชนะได้แก่ ต.วังซ้าย (ผู้เข้าแข่งขัน 2 คน เก็บข้าวโพดได้ 37 กก. ภายในเวลา 2.50 นาที) จากนั้นแนะนำให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีอันตราย, การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ภายในงาน

          ณ แปลงข้าวโพด หมู่ที่ 9 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

 

          เวลา 13.00 น. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีความจุ 501,000 ลบ.ม. ความยาวสันเขื่อน 192 ม. ความสูง 20 ม. ความกว้าง 8 ม. พื้นที่รับประโยชน์ช่วงฤดูฝน 1,200 ไร่ ช่วงฤดูแล้ง 280 ไร่

          ปัจจุบัน การดำเนินงานซื้อ-จ้าง 100% ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 78% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. นี้ โดยปัจจุบันสามารถรองรับน้ำได้แล้ว

          ณ อ่างเก็บน้ำห้วยลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยลอย หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

 

          เวลา 16.00 น. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สินค้า โกโก้ ในอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

          โดยแปลงใหญ่โกโก้อำเภอวังเหนือ มีสมาชิกเกษตรกร 52 ราย พื้นที่ปลูก 202 ไร่ ทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทเอเชียโกโก้(ไทยแลนด์) จำกัด ในปัจจุบันราคารับซื้อ 8-10 บาท/กก.

          ประธานแปลงใหญ่โกโก้ อำเภอวังเหนือ (นายอาคม  มีเมล์) มีพื้นที่ ปลูกโกโก้ 22 ไร่ (อายุโกโก้ 2 ปี 10 เดือน) โดยใช้พันธุ์ IM1 ปลูกในระบบอินทรีย์ ระยะ 3x3 ม. (1 ไร่=170 ต้น) ซึ่งเริ่มให้ผลผลิตแล้ว โดยคาดว่าจะได้รับผลผลิตประมาณ 30 กก./ต้น/ปี

          ณ ศพก.อ.วังเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง