ตกลง
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเฉพาะกิจ ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15 พ.ค. 2562
338
0
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเฉพาะกิจ ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันพุธที่15พฤษภาคม2562เวลา09.30น.นายวราวุธ
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเฉพาะกิจ ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเฉพาะกิจ ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2562  พร้อมด้วยนายนรภัทร ปลอดทอง คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงานศูนย์อำนวยการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (การยางแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท) เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 134)