ตกลง
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจติดตามโครงการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
22 พ.ค. 2562
46
0
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจติดตามโครงการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันพุธที่22พฤษภาคมพ.ศ.2562เวลา09.30น.นายปราโมทย์
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจติดตามโครงการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจติดตามโครงการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

          1. โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามระบบใหม่

          2. การบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

          3. การจำกัดการใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด

          4. การบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่

ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

          เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อร่วมประชุมรับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอนและคณะครูโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งตรวจติดตามการส่งมอบนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอนและโรงเรียนบ้านหนองช้าง ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี