ตกลง
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
22 พ.ค. 2562
52
0
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่22พฤษภาคม2562เวลา08.30น.ดร.วราภรณ์
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

          วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

          - จังหวัดนนทบุรี มีโรงเรียนทั้งสิ้น 351 แห่ง มีผู้ประกอบการทีได้รับการจัดสรรโควตา 5 ราย ณ วันที่ 22 พ.ค.2562 สามารถส่งนมได้แล้ว 318 แห่ง อีก 33 แห่งยังไม่ได้ส่ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสายการส่งนม ซึ่งได้เร่งดำเนินการแล้ว

          - โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ มีนักเรียนทั้งหมด 486 คน สังกัด สพฐ.

          - ผู้ประกอบการที่ส่งนม คือ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา อยู่ในระหว่างการลงนามสัญญากับเทศบาล

          - เริ่มส่งนม ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.62 เป็นนม ยูเอชที โดยผู้ประกอบการได้ส่งย้อนหลังของวันที่ 16 พ.ค.62 ให้ด้วยแล้ว จะส่งนมให้ทางโรงเรียนเดือนละ 1 ครั้ง

          - โรงเรียนให้นักเรียนดื่มนมในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ มีการเก็บรักษานมกล่องอย่างเหมาะสม

          ผตร.วราภรณ์ฯ ขอความร่วมมือให้โรงเรียน (ครู /พี่เลี้ยง) ตรวจสอบความเรียบร้อยของนม (บรรจุภัณฑ์ สุ่มเช็คสีนม รสชาติ ) ก่อนแจกให้นักเรียนดื่ม และได้กำชับปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีให้เร่งติดตามส่งนมให้ทันเวลาและถึงมือเด็กให้ได้