ตกลง
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หน.ผต. เข้าร่วมประชุมงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ (ปยป.กษ) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม
10 มิ.ย. 2562
73
0
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หน.ผต. เข้าร่วมประชุมงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ (ปยป.กษ) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม
วันจันทร์ที่10มิถุนายน2562เวลา09.30น.นายอภัย
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หน.ผต. เข้าร่วมประชุมงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ (ปยป.กษ) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

          วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการทบทวนกลไกการทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และการทบทวนและจัดทำแผนระดับ 3 และแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปยป.กษ.) และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 134-135)