ตกลง
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคเหนือตอนล่าง)
11 มิ.ย. 2562
147
0
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคเหนือตอนล่าง)
วันอังคารที่11มิถุนายน2562เวลา09.30น.นายวีรชาติ
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคเหนือตอนล่าง)

          วันอังคารที่  11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) โดยมีนายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ และนายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานการประชุม

          ซึ่งการประชุม มีข้อพิจารณาดังนี้

                   1. แนวทางการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 5)โดยใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาภาคด้านการเกษตร ระยะ 3 ปี (2563-2565)

                   2. พิจารณา นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาภาค ด้านการเกษตร โดยจัดทำแผนพัฒนาภาคเน้นรายสินค้าที่มีศักยภาพ เสนอคณะกรรมการอำนวยการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบ ภายในเดือนกันยายน 2562

                   3. มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ จัดทำแผนงาน โครงการ ด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ และสถานการณ์ และเสนอของบประมาณตามภารกิจหน่วยงาน

          ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ศูนย์ราชการตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก