ตกลง
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 ,12 ประธานอนุกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 มิ.ย. 2562
125
0
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 ,12 ประธานอนุกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันอังคารที่11มิถุนายน2562นายฤษณพงศ์ศรีพงษ์พันธุ์กุล
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 ,12 ประธานอนุกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 ,12 ประธานอนุกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          เวลา 08.30 น. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ร่วมหารือแนวทางในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ พร้อมด้วยดร.วิญญู สะตะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขาคณะอนุกรรมการฯ และคณะ ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 และประชุมร่วมกับเลขาคณะอนุกรรมการฯ ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ด้านความมั่นคง) รองประธานกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ต.เอกลักษณ์ อินอุ่นโชติ (แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ) พ.ต.ท.เจนพจ พลเยี่ยม (แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด) นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ท. วิทยา สุขน้ำคำ (แทน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด) นายอำเภอ 20 อำเภอ และ นางสาวนันทิยา หล้าโบราณ พนักงานอาวุโส รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมและสรุปรายงานการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 ของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งแนวทางการรณรงค์ให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์สนับสนุนประสานงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับจังหวัด ณ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงานการเตรียมความพร้อมและการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งกระบวนการเตรียมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด จังหวัดร้อยเอ็ด มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 150 หน่วย สมาชิก ผู้มีสิทธิ์ในเขต 170,981 คน ผู้มีสิทธินอกเขต 762 คน รวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 171,743 คน

          การดำเนินการประชาสัมพันธ์ของคณะทำงานจังหวัดร้อยเอ็ด

          1. ปิดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หน่วยเลือกตั้ง

          2. ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แยกเป็นรายหมู่บ้านและสปอตรณรงค์การเลือกตั้งฯ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านนำไปประกาศผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ชุมชน ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

          3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ที่ว่าการอำเภอ 20 อำเภอ และที่สำนักงานสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

          4. นำเข้าที่ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ให้ช่วยประชาสัมพันธ์

          5. ส่งสปอตประชาสัมพันธ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ อสมท.ร้อยเอ็ด และสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

          6. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงองค์กรเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1,121 องค์กร

          7.แผนลงพื้นที่ร่วมกับปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรียนเชิญผู้นำองค์กรและกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 20 อำเภอเพื่อเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการเลือกตั้งให้มีผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งฯโดยจัดสถานที่ จำนวน 2 อำเภอคือ 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2 อำเภอสุวรรณภูมิ

          ปัญหาอุปสรรค

          1. เอกสารที่ใช้ในการเลือกตั้งมาช้าและมาไม่พร้อมกัน ทำให้อำเภอต้องเสียเวลามารับเอกสารหลายครั้ง