ตกลง
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชุมพร
9 ก.ค. 2562
133
0
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชุมพร
วันอังคารที่9กรกฎาคม2562นางอุมาพรพิมลบุตร
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชุมพร

          วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชุมพร

          เวลา 09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ณ ห้องประชุมเกาะมัตรา ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น2 จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)

          เวลา 13.30 น. ตรวจเยี่ยมแปลงใหญ่มังคุดท่ามะพลา ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่ดำเนินงานมุ่งพัฒนาพัฒนาบุคลากรผลิตมังคุดคุณภาพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน การรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง จำหน่ายมังคุดด้วยการประมูล  สมาชิกในกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ทุกราย