ตกลง
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต10 เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
9 ก.ค. 2562
89
0
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต10 เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันอังคารที่9กรกฎาคม2562นายคมสันจำรูญพงษ์
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต10 เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

          วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต10 เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับมอบนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งรับการตรวจราชการในการขับเคลื่อนภารกิจตามโครงการที่สำคัญต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีสาระที่สำคัญได้แก่ การสร้างความเข้าใจในการจัดสรรงบภาคเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยให้มองความสำคัญในการพัฒนาด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ การชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 พร้อมทั้ง รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของจังหวัดเลย ซึ่งจะมีคู่มือสำหรับประชาชนและมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมทั้งมีการรายงานข้อมูลการผลิตพืชชนิดต่างๆ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ การทำปศุสัตว์ และข้อมูลการจัดการน้ำ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ของจังหวัดเลย โดยเน้นให้หน่วยงานมีการวางแผนการใช้น้ำอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรในระบบแปลงใหญ่

          รายงานผลการดำเนินงานในโครงการส่งเสริมการเกษตรในระบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเลย ที่เน้นการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ในการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคนน้ำเพื่อการเกษตรโดยให้โครงการชลประทานเลยช่วยวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรในระบบแปลงใหญ่ เพื่อให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น smart farmer และการพัฒนาผลผลิตการเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่เป็นการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เน้นการพัฒนาฐานเรียนรู้ ให้มีความพร้อมในการให้บริการด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรทั้ง 14 ศูนย์ในจังหวัดเลย รวมทั้ง มีการพัฒนา ศพก.เครือข่าย และพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ พัฒนาโครงการทำการเกษตรสมัยใหม่และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรยุคใหม่ 4.0 จังหวัดเลยมีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ความรู้และบริการแก่เกษตรกรจำนวนกว่า 1,400 ราย รวมทั้ง การตรวจติดตามงานโครงการอื่นๆ ที่สำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดการบูรณาการการทำงานในการพัฒนาด้านการเกษตรในจังหวัดเลยต่อไป