ตกลง
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2 ส.ค. 2562
888
0

ขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

2. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

3. การช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน

4. การสงเคราะห์เกษตรกร

5. การบริหารจัดการข้อร้องเรียน

6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

7. ตรวจราชการ