ตกลง
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ณ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
23 ก.ย. 2562
167
0
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ณ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วันจันทร์ที่23กันยายน2562เวลา09.00น.นายพิศาล
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ณ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

          วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยณ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร้อมทั้งร่วมรับฟังการมอบนโนบายจาก ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ VDO Conference จากจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้จังหวัดแพร่มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 8 อำเภอ 42 ตำบล 211 หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือนร้อน 3,623 ราย  1,546 ครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวน 5,969 ไร่ บ่อปลาเสียหาย จำนวน 46 บ่อ ในการนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ได้จัดขบวนจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ได้แก่

          - เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

          - ให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่เกษตรกร

          - ปรับปรุงบำรุงดินและการบำบัดน้ำเสีย

          - สนับสนุนเวชภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ และหญ้าแห้งสำหรับโค

          - แจกเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกร

          - สนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยในแหล่งนำ้

          - ซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร

          เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดหนองสุวรรณ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยได้แจกปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผัก กล้าไม้ผล เมล็ดพันธุ์ปอเทือง เชื้อราบิวเวอร์เรีย/เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคพืชและแมลง