ตกลง
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย”
23 ก.ย. 2562
190
0
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย”
วันจันทร์ที่23กันยายน2562เวลา09.30น.นายอภัย
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย”

          วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามและร่วมรับฟังการมอบนโยบายจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และเกษตรกรในพื้นที่ในการนี้ได้เยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  ได้แก่

          - ปล่อยรถขบวนจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยฯ

          - สนับสนุนเวชภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ และหญ้าแห้งสำหรับโค

          - แจกเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกร

          - สนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยในแหล่งน้ำ และน้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสีย

          - ซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยฯ

          และในเวลา 13.30 น. ลงพื้นที่บ้านหนองเผือก หมู่ 3 ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เพื่อติดตามความความก้าวหน้าในการศึกษาความเป็นไปได้ ของการนำร่องโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งฯ ซึ่งวิเคราะห์ความต้องการ ที่แท้จริงของเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อทำแผนพัฒนาการเกษตร เชิงพื้นที่อย่างแท้จริง รวมไปถึงศึกษาการทำงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) กระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ โดยมีผู้ตรวจราชการฯ ระดับเขต เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการฯ พร้อมด้วย สำนักตรวจราชการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้อง