ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จังหวัดอุตรดิตถ์
10 ม.ค. 2562
73
0
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จังหวัดอุตรดิตถ์
วันพฤหัสบดีที่10มกราคม2562เวลา09.30น.นายวีรชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จังหวัดอุตรดิตถ์

          วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 2 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ และผลการประชุมได้

          ทั้งนี้ จากการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ประเด็นสำคัญในการตรวจติดตามฯ ในครั้งนี้ ควรให้ความสำคัญในเรื่องของ ปริมาณการผลิตข้าวที่ผลิตได้ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลการเพิ่มประสิทธิภาพของข้าวที่ผลิตได้ และปริมาณผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐานตามความต้องการของตลาดและได้รับการเชื่อมโยงตลาด

          เวลา 12.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนพัฒนาภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนพัฒนาภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน ได้แก่ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ และสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์

          ทั้งนี้ จากผลการดำเนินการโครงการตามแผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ภาค (ภาคเหนือ) ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จะได้รายงาน ให้สำนักนายกรัฐมนตรีทราบความก้าวหน้าต่อไป

          เวลา 14.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กับ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล ณ.ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

          เวลา 15.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงสี GMP  มีพื้นที่ 70,000 ไร่ ปัจจุบันมีไซโลเก็บข้าวเปลือกได้ 500 ตัน แต่เนื่องจากมีผลผลิตเข้ามาที่โรงสีเป็นจำนวนมาก จึงประสบปัญหาสถานที่เก็บข้าวมีไม่เพียงพอ ต้องการไซโลในการเก็บผลผลิตเพิ่มอีก เพื่อรองรับผลผลิตที่มากขึ้น ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แนะนำให้สหกรณ์ฯ ของบประมาณไปยังสหกรณ์จังหวัด ในการจัดหาไซโลเพื่อเก็บผลผลิตต่อไป