ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดหอมหัวใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่
7 ก.พ. 2562
73
0
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดหอมหัวใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่7กุมภาพันธ์2562เวลา13.30น.นายสุดสาคร
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดหอมหัวใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่

          วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดหอมหัวใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปัจจุบันราคารับซื้อ หอมหัวใหญ่เบอร์ 1 อยู่ที่ 9 บาท/ก.ก. , เบอร์ 2 อยู่ที่ 5 บาท/ก.ก., เบอร์ 3 อยู่ที่ 3 บาท/ก.ก. ขณะที่ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอยู่ที่ 8.29 บาท/ก.ก. ผลผลิตเฉลี่ย 4,500 ก.ก./ไร่ พื้นที่ปลูกตามโควต้า 10,416 ไร่

          โดยรองประธานสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง (นายวิชาญ  ปัญญามงคล) ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้

          1) ขอให้ชะลอการนำเข้าหอมหัวใหญ่จากต่างประเทศ ในช่วงเดือน ธ.ค.-มิ.ย.

          2) ขอให้มีการเข้มงวดในการลักลอบนำเข้าหอมหัวใหญ่จากต่างประเทศ

          3) ขอให้มีการเพิ่มจำนวนโควต้าเมล็ดพันธุ์แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

          ทั้งนี้เห็นควรเสนอให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

          และนายวิชาญ ปัญญามงคล รองประธานสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง ยังได้ขอความช่วยเหลือกรณีฝายห้วยผึ้ง(ลำน้ำแม่วาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่)  ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา จึงได้ประสานงานกับสำนักก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 ในโครงการซ่อมแซมฝายห้วยผึ้ง ความยาวสันฝาย 40 เมตร ความสูง 5 เมตร วงเงินงบประมาณ 65,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพื้นที่เกษตรกรกว่า 3,000 ไร่

          ทั้งนี้เห็นควรให้สำนักก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 เร่งดำเนินการต่อไป

          ประชุม ณ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่