ตกลง
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเฉพาะกิจ ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562
8 ก.พ. 2562
91
0
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเฉพาะกิจ ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562
วันศุกร์ที่8กุมภาพันธ์2562เวลา13.00น.นายวราวุธ
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเฉพาะกิจ ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562

          วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายวราวุธ  ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเฉพาะกิจ ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 รวมกับคณะทำงานศูนย์อำนวยการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ  ความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร และความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เพื่อเป็นข้อมูลการพิจารณาการขอตั้งคำของบประมาณปี พ.ศ. 2563 ในส่วนของโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของส่วนราชการต่างๆ และการส่งเสริมการใช้ยางพาราของประเทศไทย  ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 134)