ตกลง
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ พนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2563 (นายทนงศักดิ์ กัลยา) ระยะเวลาสํญญา 6 เดือน
25 ต.ค. 2562
259
129