ตกลง
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน
1 พ.ย. 2562
201
0
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน
วันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2562เวลา09.00น.นายวีรชาติ
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ประชุมชี้แจงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน

          วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อแจ้งนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญตามแผนการตรวจราชการ ปี 2563

          เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสวนรักษ์ดินหอม ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน แปลงของนางศลิธร กาญจนทัต (พื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน)

          - ผลิตพืชผักได้รับมาตรฐาน PGS กลุ่มนี้มีสมาชิก 41 ราย

          - ชนิดพืชที่ปลูก เช่น ลำไย กล้วย มะนาว ฝรั่ง มัลเบอรี่ กุหลาบ ผักสวนครัว ดอกเก็กฮวย เป็นต้น             มีการแปรรูปเป็นชากุหลาบ ชาเก๊กฮวย และชาตะไคร้  และมีการทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย

          ผต.วีรชาติฯ ได้มอบหมายให้

          1.เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าไปแนะนำการให้องค์ความรู้ในการปลูกพืชและการจัดระเบียบแปลงปลูกพืชผักให้สวยงามมากยิ่งขึ้น

          2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำพูน เข้าไปแนะนำการทำบัญชีครัวเรือนให้แก่เกษตร