ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 12 เดินทางไปราชการ เพื่อประชุมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง
7 พ.ย. 2562
282
0
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 12 เดินทางไปราชการ เพื่อประชุมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง
วันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2562เวลา09.00น.ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 12 เดินทางไปราชการ เพื่อประชุมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง

          ประชุมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง ที่จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

          ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 12 เดินทางไปราชการ เพื่อประชุมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมร ทิศบุญชู

          นายศักดิ์ศรี อยู่สุข ผอ สนง.ชลประทานที่ 6 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูล ดังนี้

          1. สภาพภูมิศาสตร์ภูมิประเทศและอุทกศาสตร์ลุ่มน้ำยัง 2. แผนงาน โครงการ การบริหารจัดการลุ่มน้ำยัง 3. ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำยังตามแผนงานปกติ และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4. แนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการลุ่มน้ำยัง และ 5. การจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง (ระยะเร่งด่วน)