ตกลง
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
27 พ.ย. 2562
98
0
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันพุธที่27พฤศจิกายนพ.ศ.2562เวลา09.00น.นายปราโมทย์
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

          วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ รับฟังปัญหาอุปสรรค และความต้องการจากหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย ด่านตรวจสัตว์น้ำ(กรมประมง) ด่านกักกันสัตว์(กรมปศุสัตว์) และด่านตรวจพืช(กรมวิชาการเกษตร) รวมทั้งตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ (CIQ) เพื่อให้สามารถบริการได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และรองรับการเปิดเป็นด่านการค้าถาวรกับประเทศเมียนมา ต่อไป

          เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ผู้ได้รับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563 สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย