ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผต.กษ. ได้รับมอบหมายจาก หน.ผต.กษ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐ
28 พ.ย. 2562
274
0
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผต.กษ. ได้รับมอบหมายจาก หน.ผต.กษ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐ
วันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายน2562เวลา08.30น.นายมนัส
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผต.กษ. ได้รับมอบหมายจาก หน.ผต.กษ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐ

          วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐ (ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2385/2562 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) เพื่อรับทราบการรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานของอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบชุดต่าง ๆ อาทิ โครงการเขื่อนน้ำอูน โครงการโปร่งขุนเพชร อ่างเก็บน้ำแม่มอก เป็นต้น

          ทั้งนี้ ในที่ประชุม มีการพิจารณาการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอกฯ จังหวัดลำปาง และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายอลงกรณ์  พลบุตร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์