ตกลง
วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
28 พ.ย. 2562
131
0
วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
วันที่27-28พฤศจิกายน2562นางดาเรศร์กิตติโยภาส
วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

          วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 นางดาเรศร์  กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง และมอบแนวทางการตรวจราชการ ชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้เข้าใจการขับเคลื่อนงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล รวมถึงตรวจติดตามความพร้อมการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ

          โดยจะเร่งรัดติดตามการเสนอโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้ผ่านการพิจารณาโดยเร็ว รวมทั้งได้กำชับทุกหน่วยงาน ให้ดำเนินงานโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบอย่างเต็มที่ กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ ทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง