ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2563
28 พ.ย. 2562
132
0
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายน2562นายฉันทานนท์
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2563

          วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการตามนโยบายสำคัญ (Agenda) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรในพื้นที่ กทม จำนวน 6 คณะ คือ 1.กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง  2.กลุ่มเขตกรุงเทพฯใต้ 3. กลุ่มเขตกรุงเทพฯเหนือ 4.กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ   6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ ต้องเน้นการบูรณาการร่วมกันของ หน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อยกระดับการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม