ตกลง
รับสมัครจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
1 พ.ย. 2562
379
223

รับสมัครจ้างเหมาบริการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

 

สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ

ค่าตอบแทน เงินเดือน ๑๓,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบัติ ดังนี้

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือ ปริญญาตรี

- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานร่างหนังสือราชการ ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

- มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม

- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครได้ด้วยตนเองที่

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

อาคาร ๔ ชั้น ๗ กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. ๐-๒๒๘๑-๒๕๐๕

ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒