ตกลง
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2652 เวลา 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร กรมวิชาการเกษตร
29 พ.ย. 2562
44
0
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2652 เวลา 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร กรมวิชาการเกษตร
วันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2652เวลา13.30น.นางดาเรศร์
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2652 เวลา 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร กรมวิชาการเกษตร

                วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2652 เวลา 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร กรมวิชาการเกษตร เพื่อวางแผนดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะในสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ และขับเคลื่อนขยายผลแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ สู่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดแปลงเรียนรู้อัจฉริยะในปี 2563 ทั้งในส่วนของการดำเนินการในแปลงเดิม และแปลงขยายผล รวมถึงสรุปประเด็น และเนื้อหาในการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะต่อไป