ตกลง
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2 ธ.ค. 2562
93
0
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่2ธันวาคม2562เวลา09.00น.นายอรุณชัย
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทน หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง กษ จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุม จำนวน 24 หน่วยงาน  โดยเน้นการบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ตามคำสั่งกษ ที่ 2147/ 2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานชุมพร