ตกลง
ประชุมการติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
4 ธ.ค. 2562
145
0
ประชุมการติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ประชุมการติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่
ประชุมการติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

          ประชุมการติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

          วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 12

          เวลา 09.00 น. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายชัยธวัช เนียมศิริ) ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหารือข้อราชการ และชี้แจงจุดประสงค์ในการลงพื้นที่จังหวัด เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นด้านการเกษตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีข้อสรุปจากการหารือร่วมกัน คือ แนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งเน้นการยกระดับภาคการเกษตรเป็นอันดับแรกเนื่องจากเป็นคนกลุ่มใหญ่ ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด โดยเน้นการพัฒนาเกษตรกรแบบรวมกลุ่ม เจาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน แบบอินทรีย์ หรือเกษตรปลอดภัย ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

          เวลา 09.30 น. ประชุมการติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

          เพื่อปรึกษาหารือ การขับเคลื่อนการบูรณาการและทิศทางการพัฒนาเกษตรกรของจังหวัด

                    สรุปผลการประชุมดังนี้

                    1. เพื่อรับทราบกรอบแนวทางการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                    2. เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนและโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้ครอบคลุมงานสำคัญตามความจำเป็นและความเหมาะสมของพื้นที่แปลงใหญ่

                    3. การขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน-บ้านโหมน ของปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เขตตรวจราชการที่ 12 นางสาวสมจันทร์ ดอนสิมพูล ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ มุ่งให้ความรู้และเป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการบริหารจัดการพื้นที่ตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีทั้งการทำนา เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล ผักในโรงเรือน ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สวนยางพารา แปรรูปผลผลิตและเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมต่าง ๆ อาทิ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักสูตรการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นต้น

          ผู้ตรวจราชการฯได้ให้แนวคิด และกล่าวขอบคุณสมาชิกของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้ช่วยกันเผยแพร่แนวคิดเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัยไปยังเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศไทย ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของเกษตรกรรมแบบยั่งยืน