ตกลง
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2563 จังหวัดลพบุรี
20 มี.ค. 2563
91
0
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2563 จังหวัดลพบุรี
วันศุกร์ที่20มีนาคมพ.ศ.2563นายประยูรอินสกุล
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2563 จังหวัดลพบุรี

                นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2563 จังหวัดลพบุรี

                วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ตรวจราชการระดับกรม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนประเด็นสำคัญดังนี้

                1. การตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการ 12 โครงการ

                - โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดลพบุรีมีแปลงใหญ่จำนวน 90 แปลง โดยมีผลการขับเคลื่อน ประกอบด้วย แปลงใหญ่ข้าว 45 แปลง สามารถลดต้นทุนลงเฉลี่ย 1,088 บาท/ไร่ เพิ่มผลผลิตขึ้นเฉลี่ย 46 บาท/ไร่ แปลงใหญ่มันสำปะหลัง 13 แปลง สามารถลดต้นทุนลงเฉลี่ย 656 บาท/ไร่ เพิ่มผลผลิตขึ้นเฉลี่ย 732 บาท/ไร่ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12 แปลง สามารถลดต้นทุนลงเฉลี่ย 392 บาท/ไร่ เพิ่มผลผลิตขึ้นเฉลี่ย 143 บาท/ไร่ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ต้นสด) 1 แปลง สามารถลดต้นทุนลงเฉลี่ย 330 บาท/ไร่ เพิ่มผลผลิตขึ้นเฉลี่ย 485 บาท/ไร่ แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน 4 แปลง สามารถลดต้นทุนลงเฉลี่ย 1,940 บาท/ไร่ เพิ่มผลผลิตขึ้นเฉลี่ย 1,900 บาท/ไร่ แปลงใหญ่พืชผัก 7 แปลง สามารถลดต้นทุนลงเฉลี่ย 301 บาท/ไร่ เพิ่มผลผลิตขึ้นเฉลี่ย 225 บาท/ไร่ แปลงใหญ่โคนม 5 แปลง สามารถลดต้นทุนลงเฉลี่ย 0.84  บาท/กก. เพิ่มผลผลิตขึ้นเฉลี่ย 294 กก./ตัว และปัจจุบันยังได้มีการส่งเสริมให้มีแปลงใหญ่จิ้งหรีด 1 แปลง แปลงใหญ่ปลาดุก 2 แปลง ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาดำเนินการได้มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในการเข้าไปให้คำแนะนำส่งเสริมในด้านการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ

                2. การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ที่กระทบต่อเกษตรกร หรือภัยพิบัติด้านการเกษตร

                - การติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่เฝ้าระวังผลไม้เสี่ยงขาดแคลนน้ำ จำนวน 6 อำเภอ 18 ตำบล ปัจจุบันยังไม่พบพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่เขตชลประทานมีปริมาณน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาไม้ผล ในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้บูรณาการร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าไปดูแลเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ รวมถึงประเมินความเสี่ยง สำรวจพื้นที่ กำหนดแนวทางการช่วยเหลือ สร้างการรับรู้ ให้คำแนะนำการรักษาความชื้นในดิน การดูแลรักษาไม้ผล

                - สถานการณ์หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร ได้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวัง ระดับอำเภอทั้ง 11 อำเภอ รวมถึงบูรณาการหน่วยงานเอกชนโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ในการรับซื้อผลผลิต ส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อยเพื่อทำเชื้อเพลิงชีวมวล และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปงดการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตร

                - การเฝ้าระวัง ป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) โดยให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนทราบสถานการณ์ในพื้นที่และการป้องกันตนเอง