ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายประยูร อินสกุล ผต.กษ. ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ประชุมติดตามการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
21 พ.ค. 2563
34
0
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายประยูร อินสกุล ผต.กษ. ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ประชุมติดตามการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2563นายประยูรอินสกุล
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายประยูร อินสกุล ผต.กษ. ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ประชุมติดตามการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

                นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อ่างทอง ติดตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ประชุมติดตามการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เกษตรจังหวัดอ่างทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ประมงจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการตรวจสอบรายชื่อ ปรับปรุง ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และรับเรื่องการอุทธรณ์ของเกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในพื้นที่จังหวัดอ่างทองมีเกษตรกร 54,922 ราย ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว 39,447 ราย ในส่วนของเกษตรกรมีปัญหาในการขึ้นทะเบียนตามโครงการและยังไม่สามารถรับสิทธิ์เยียวยา ได้มอบหมายให้หน่วยงานหลักในพื้นที่จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่องการอุทธรณ์ของเกษตรกร พร้อมให้คำปรึกษา ตอบข้อสงสัยในเบื้องต้นแก่เกษตรกร และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่

                จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนในจังหวัดอ่างทอง เดิมส่งจำหน่ายปลาช่อนสดให้กับร้านอาหาร ผู้ประกอบการโต๊ะจีน และลูกค้าประจำ แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้รับผลกระทบยอดการสั่งซื้อปลาช่อนสดลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้ปลาช่อนที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ไม่มีตลาดรับซื้อ ส่วนหนึ่งโตเกินขนาดที่ตลาดต้องการ ได้แนะนำให้ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปเป็นปลาช่อนแดดเดียวและหาช่องทางจำหน่ายในพื้นที่ และเชื่อมโยงเครือข่ายขยายตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

                ในด้านสถานการณ์การระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ในจังหวัดอ่างทองมีเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า 29 ราย มีม้าจำนวน 89 ตัว ยังไม่พบการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ในเบื้องต้นกรมปศุสัตว์ได้เข้าไปป้องกันทำการกางมุ้งคอกม้าทั้งหมด และห้ามเคลื่อนย้ายม้าและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด