ตกลง
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏฺิบัติราชการแทน
5 พ.ค. 2563
207
188