ตกลง
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 3/2563
24 มิ.ย. 2563
73
0
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 3/2563
วันพุธที่24มิถุนายน2563นายฉันทานนท์วรรณเขจร
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 3/2563

                วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลางและเขตตรวจราชการที่ 2 นายมนัส กำเนิดมณี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 และนางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประชุมครั้งนี้มีการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference (Application Zoom)  มีวาระที่สำคัญคือ 1.แนวทางและกำหนดการจัดอบรมออนไลน์กับลาซาด้า โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 2/2563 ที่ประชุมมีมติมอบหมายคณะกรรมการฯ คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพ และมีสินค้าคุณภาพพร้อมจำหน่าย จากกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 4 กลุ่ม (เกษตรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และ Young Smart Farmer)และแจ้งชื่อศูนย์เรียนรู้หรือสถานที่อบรมที่หน่วยงานกำกับดูแลที่มีความพร้อมในการจัดอบรมออนไลน์ให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวม เพื่อนำมาพิจารณาแนวทางการกำหนดสถานที่อบรมในการประชุมครั้งนี้  2. การจัดกิจกรรมในพิธีการลงนาม MOU

                ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยรูปแบบการลงนามและแถลงข่าวจะดำเนินการในลักษณะ Live steaming ผ่านระบบ Zoom ตลอดจนมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารพร้อมกัน

                โดยมี รมว. กษ. และผู้เข้าร่วมพิธีฯ รวมถึงผู้รับชมการถ่ายทอดสดร่วมกันเป็นสักขีพยานการลงนาม MoU