ตกลง
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 5/2563
24 มิ.ย. 2563
24
0
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 5/2563
วันพุธที่24มิถุนายน2563เวลา13.30น.นายอรุณชัย
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 5/2563

                วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน เพื่อพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ Fisherman Village Resort  ร่างนโยบายพัฒนาการประมงนอกน่านน้ำไทย (พ.ศ. 2564 - 2570) และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแสวงหาความร่วมมือด้านการประมงกับรัฐชายฝั่ง ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง