ตกลง
วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ เงินกองทุนสงเคราห์เกษตรกรฯ
24 มิ.ย. 2563
55
0
วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ เงินกองทุนสงเคราห์เกษตรกรฯ
วันพุธที่24มิถุนายน2563เวลา11.00น.นายคมสัน
วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ เงินกองทุนสงเคราห์เกษตรกรฯ

          วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563  เวลา  11.00 น.  นายคมสัน  จำรูญพงษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ เงินกองทุนสงเคราห์เกษตรกรฯ  นำคณะหัวหน้าหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าพบ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ฟ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด้วยกลไกศูนย์เทคโโลยีและนวตกรรมโดยใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตร

                เวลา 14.00 น. ประชุมหารือร่วมกัน  4 ฝ่าย ภาคราชการ ภาควิชาการ (คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ภาคเอกชน(ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี)  และภาคการเกษตร(กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์) ใช้กลไกของ AIC เพื่อให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ระบบน้ำหยด  โดยใช้ Model การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร