ตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบรรยายวิชาการและจัดฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 74-75 โดยวิธีคัดเลือก
26 มิ.ย. 2563
60
61