ตกลง
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเดือนมืถุนายน 2563 (สกร.)
19 มิ.ย. 2563
79
33
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเดือนมิถุนายน 2563 เนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาผลและขออนุมัติมิได้ระบุรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุที่จะจัดซื้อ