ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 11, 12 ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
30 ก.ค. 2563
46
0
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 11, 12 ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2563ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 11, 12 ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

                วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 11, 12 ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้

                เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ร่วมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ผู้ตรวจราชการระดับกรม และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทราบผลการปฎิบัติงาน รับฟัง ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการได้ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ ในรูปแบบบทสรุปผู้บริหาร สำหรับใช้ในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

                เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และผู้แทนองค์กรจากหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเกษตรกรและเอกชน เข้าร่วม การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดต้นแบบในการเป็นมหานครปลอดการเผาแบบครบวงจร เพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืน โดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมาช่วยในการบริหารจัดการอ้อยโรงงาน ทั้งนี้ ตั้งเป้าให้ลดการเผาอ้อยให้หมดไปภายในปี 2565