ตกลง
วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 17 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
30 ก.ค. 2563
18
0
วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 17 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดี30กรกฎาคม2563เวลา09.00น.นายวีรชาติ
วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 17 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เยี่ยมชมการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

                วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 17 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ ผู้นำชุมชน และสมาชิกเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการดำเนินงาน ชุมชนนี้มีสมาชิกเข้าร่วมทำเกษตรอินทรีย์ 168 ครัวเรือน (จาก 205 ครัวเรือน)

                ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานแก่ผู้นำชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ดังนี้

                1) การมีส่วนร่วมของชุมชน 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(ดิน น้ำ อากาศ พันธุ์) 3) การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้เพิ่มขึ้น) 4) การพัฒนาทางด้านสังคม (ชุมชนเข้มแข็ง) 5) การพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม (การเพิ่มกลุ่ม เพิ่มคน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มมูลค่า)