ตกลง
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5
31 ก.ค. 2563
28
0
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5
วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2563เวลา09.00น.นายวีรชาติ
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5

ติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5  จังหวัดเชียงใหม่

                วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5  ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ซึ่งมีหน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 5 เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญฯ ได้แก่ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โครงการอาหารเสริม( นม)โรงเรียน การส่งเสริมงานด้านปศุสัตว์อินทรีย์ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการตลาดนำการเกษตร การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเชิงรุก ฉับไว และการหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงที โครงการตามพระราชดำริ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะโครงการสัตว์ปลอดโรคคนจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

                1. การพัฒนาระบบการลงทะเบียน (Thai Rabies Net) ให้สมบูรณ์ โดยเร่งด่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

                2. การส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ ในระดับพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

                3. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการผ่าตัดทำหมัน ในกลุ่มประชากรสุนัขและแมวที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อลดความเสี่ยงและลดประชากรสุนัขและแมว โดยเฉพาะกลุ่มสุนัข แมว ที่ไม่มีเจ้าของ

                4. การขับเคลื่อนและบูรณาการโครงการฯ ผ่านกลไกและคณะกรรมการในระดับต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด การดำเนินงานในระดับพื้นที่

                เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

                ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการดำเนินงาน เห็นสมควรให้มีการประชุมชี้แจงสร้างความรับรู้ในรายละเอียดของแผนงาน โครงการ โดยละเอียด ระหว่างผู้ปฏิบัติ เพื่อนร่วมงาน และผู้ควบคุมฯ

                ขั้นตอนที่ 2 ขณะดำเนินงาน เห็นสมควรให้จัดทำแผนการควบคุมกำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ในระดับพื้นที่ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 1

                ขั้นตอนที่ 3 หลังการดำเนินงาน เห็นสมควรให้จัดทำแผนการวิเคราะห์ ประเมิน และประมวลผลในระดับพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบ พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามกำหนดเวลา

                การประชุมครั้งนี้ ประธานได้มอบหมายข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนและดำเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายโครงการต่อไป