ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8 และ 9 เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
30 ก.ค. 2563
18
0
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8 และ 9 เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2563เวลา09.00น.นายอำพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8 และ 9 เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

                วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8 และ 9 เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย)เป็นประธานการประชุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

                เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานพักพิงสุนัขจรจัดของ นางวีณา บุญเพ็ง ณ บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งมีการดำเนินการมาแล้วประมาณ 20 ปี โดยมีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ มีสุนัขจรจัดคงเหลือ จำนวน 60 ตัว การบริหารจัดการอาหารสุนัขมีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 50,000 บาท โดยมีหน่วยงานราชการบางส่วนให้การสนับสนุนงบประมาณและอาหาร ทั้งนี้ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาชนทั่วไปในการขอรับบริจาคอาหารสุนัข รวมทั้งเงินบริจาคอีกทางหนึ่งด้วย