ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2563
21 ก.ค. 2563
687
0

ขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน  
2.การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  
4.โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(เกษตรกร)  
5.โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(ปราชญ์ชาวบ้าน)  
6. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
7. การสงเคราะห์เกษตรกร  
8. พัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
9. การตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
10. พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง