ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในการเปิดประชุมปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง “แนวทางการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563”
9 ม.ค. 2563
189
0
นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง "แนวทางการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันพฤหัสบดีที่9มกราคม2563นายพีรพันธ์คอทอง
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในการเปิดประชุมปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง “แนวทางการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563”