ตกลง
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และ 9 เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
10 ม.ค. 2563
380
0
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และ 9 เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันศุกร์ที่10มกราคม2563นายอำพันธุ์เวฬุตันติ
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และ 9 เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

          วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และ 9 ได้รับมอบหมายจาก นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้

          เวลา12.25 น. เสด็จถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน หมู่ที่ 16 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

          - พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนชายและหญิง

          - พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและผลไม้แก่ผู้แทนชาวบ้านชายและหญิง

          - ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

          - ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ ซ่อมรถจักรยาน ตัดผม

          - ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ภูมิปัญาท้องถิ่น กิจกรรมแปรรูปผลผลิต และโรงอาหาร

          - เสด็จเข้าอาคารเรียนทอดพระเนตรชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล             

          - ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

          - ทอดพระเนตรกิจกรรมขยายโอกาสสู่ชุมชน จำนวน 20 ครัวเรือน

          - ทอดพระเนตรกิจกรรมเลี้ยงปลา ทรงให้อาหารปลา

          - ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

          - ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับครูและนักเรียน คณะหน่วยแพทย์พระราชทาน และศิษย์เก่า