ตกลง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,17 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563
17 ม.ค. 2563
7
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,17 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,17 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อวางกรอบแนวทางและระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามการบูรณาการโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่